บริษัท สเตชั่นแอคเค้าท์ จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษา บริษัทฯมีทีมงานในสายวิชาชีพบัญชีมาหลายสิบปี ที่จะเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาเพื่อให้ระบบทางการบัญชีของกิจการนั้น มีประสิทธิภาพและมาตรฐานอย่างสมบูรณ์

         
          ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุด ที่จะให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อกิจการและเรายึดมั่นอย่างยิ่ง ที่จะจัดการภาระทางเอกสารอันเป็นปัญหาเช่นนี้ ไม่ให้มารบกวนต่อการดำเนินธุรกิจของท่านตลอดไป

 

พันธกิจ: ให้ความสำคัญต่อความถูกต้องในเนื้อหา ยึดมั่นประโยชน์ต่อกลุ่มองค์กรที่เราดูแล

วิสัยทัศน์: เราจะเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการตรวจสอบที่สูงสุด

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท
หรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ic_mission@2x
พันธกิจ

ให้ความสำคัญต่อความถูกต้องในเนื้อหา
ยึดมั่นประโยชน์ต่อกลุ่มองค์กรที่เราดูแล

ic_vision@2x
วิสัยทัศน์

เราจะเป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน
การตรวจสอบที่สูงสุด

label_promotion_left@2x

รับบริการจดทะเบียน

บริษัทจำกัด

ทางเราจะเป็นผู้จัดการภาระอันซับซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับการติดต่อกับทางราชการ ให้ผู้ประกอบการที่ใช้บริการได้จัดตั้งองค์กรได้สมบูรณ์แบบ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง

price_8900@2x
label_price_nomore@2x
label_promotion_right@2x

รับบริการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทางเราจะเป็นผู้จัดการภาระอันซับซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับการติดต่อกับทางราชการ ให้ผู้ประกอบการที่ใช้บริการได้จัดตั้งองค์กรได้สมบูรณ์แบบ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง

price_4900@2x
label_price_nomore@2x
label_privilege@2x
ic_legal_entity@2x

จองชื่อนิติบุคคล

ic_sign_document@2x

จัดเตรียมเอกสาร
การจดทะเบียน

ic_id_tax@2x

ขอเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ic_book_memorandum@2x

จัดทำหนังสือ
บริคณห์สนธิ

ic_tax@2x

จัดเตรียมขอ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ic_company@2x

ประชุมจัดตั้งบริษัท

ic_deliver@2x

รับส่งเอกสาร

ic_consult@2x

ให้คำปรึกษา

© 2019 StationAccount All Rights Reserved

89/206 Hathairad Rd., Bangchan,
khlongsamwa, Bangkok, 10150

stationacc888@gmail.com

02-0016316, 099-4921164

© 2019 StationAccount All Rights Reserved