10 วิธีการเริ่มจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

เมื่อการทำธุรกิจเริ่มต้นไม่ว่าเป็นธุรกิจรายเล็ก กลางหรือรายใหญ่ นอกจากมุ่งมั่นในการสร้างผลกำไรและรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำด้วยการทำการตลาด สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามคือ “การจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)” หรือรูปแบบของนิติบุคคลที่มีบุคคลร่วมธุรกิจตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องทำกฎหมายเนื่องจากการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการเสียภาษี การแบ่งผลกำไรระหว่างหุ้นส่วนด้วยกัน ซึ่งการจดทะเบียนให้ถูกต้องจะต้องดำเนินการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งการจดทะเบียนหจก. จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนงบในการทำธุรกิจได้ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่กำลังวางแผนจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าต้องทำอย่างไร ทำไมจึงต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 10 วิธีการเริ่มจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) และข้อควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนหจก.คือคำตอบที่ช่วยไขข้อสงสัย ช่วยให้คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกในการจัดเตรียมเอกสารหรือเตรียมตัวให้เสียเวลา

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  10 วิธีการเริ่มจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

  1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและส่งผลต่อผู้เป็นหุ้นส่วนในระยะยาว เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินลงทุน เงินที่ใช้ในการจดทะเบียน ตัวอย่างเช่น ถ้ากำหนดว่าทุนที่จัดตั้งมีจำนวน 700,000 บาท มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 คน นายซี หุ้นส่วนไม่จำกัดรับผิด ลงทุน 500,000 บาท และนายเค หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด  200,000 บาท ทุนของห้างหุ้นส่วนนี้ 700,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารจากนั้นต้องนำเงินลงทุนไปฝากเข้าบัญชีจึงสามารถเริ่มจดทะเบียนหจก.ได้

  2.ที่ตั้งกิจการ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมเพราะในการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ต้องมีที่ตั้งกิจการชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถจัดเตรียมไว้ได้ 2 แบบคือ หจก.ที่มีสาขากับไม่มีสาขาเป็นสำนักงานใหญ่แห่งเดียว สำหรับการจดแบบมีสาขา ส่วนที่เป็นสาขาจะต้องจดทะเบียนด้วยเช่นกัน

  3.เตรียมชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) โดยเป็นชื่อที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจแล้วว่าไม่มีการใช้ซ้ำ แนะนำให้ปรึกษากับหุ้นส่วน

  4.เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ของกิจการ ทั้งนี้หากไม่มีเบอร์บ้านสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือได้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีเว็บไซต์ยังไม่ต้องระบุได้

  5.จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เช่น แบบจองชื่อนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ เพื่อไม่ให้ตกหล่น

  6.เตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อมสำหรับการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงควรเช็คค่าใช้จ่ายบนหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนไปจดทะเบียน

  7.ทำการจองชื่อนิติบุคคลในเว็บไซต์ DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับขั้นตอนนี้เป็นการจองชื่อและตรวจสอบว่ามีการใช้ซ้ำกันหรือไม่ ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้าได้เลย ทั้งนี้ในวันยื่นจดทะเบียนให้นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นด้วย

  8.ถ้าต้องการจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จะต้องเตรียมเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานประกอบการ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมให้เช่าสถานที่ประกอบการ เป็นต้น

  9.เซ็นต์เอกสารคำขอจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงที่กรมการค้าธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นวันที่ได้ทำการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

  10.ส่งมอบเอกสารเพื่อจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) รับเอกสารที่ยืนยันว่าได้จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)เรียบร้อยแล้ว

  ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

  จะเห็นว่าแต่ละวิธีในการเริ่มจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) มีความสำคัญและจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนและทำความเข้าใจในการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เพราะมีวิธีที่จะต้องเริ่มจากการดำเนินการผ่านเว็บไซต์อย่างการจองชื่อนิติบุคคลรวมไปถึงการดำเนินการที่สำนักงานกรมการค้าธุรกิจโดยตรงซึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลามีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวเริ่มจดทะเบียนหจก. ด้วยความราบรื่นเรามีข้อควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) มาแนะนำ

  • จัดเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อม นอกจากเอกสารหลักที่เป็นแบบฟอร์มต่าง ๆ แล้ว จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อมเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากเอกสารประกอบไม่ว่าจะเป็น หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี) สำนวนบัตรประจำตัวของผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน มีความสำคัญในการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) 
  • จัดการให้ลงตัวในจำนวนเงินลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน คนละเท่าไหร่ เนื่องจากมีผลระยะยาวโดยตรงไม่เฉพาะในการจดทะเบียนหจก. รวมถึงการแบ่งผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตด้วยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเปิดกิจการ
  • ปรึกษาและสรุปให้แน่ชัดว่าใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ เพื่อแจ้งในการกรอกข้อมูลจดทะเบียนหจก.

  ข้อดีของการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

  สำหรับคนที่กำลังชั่งใจว่าจะจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ดีไหม เพื่อให้คุณตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นข้อมูลเหล่านี้จะช่วยประกอบการพิจารณาเป็นข้อดีของการจดทะเบียนหจก.

  • การจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) จะได้รับยกเว้นภาษี 
  • หากว่าคุณดำเนินกิจการไปแล้วเกิดขาดทุน ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี
  • การจดทะเบียนหจก. ช่วยให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายภาษีได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น เช่น ช่วยลดอัตราภาษีของบุคคลธรรมดา ช่วยเพิ่มส่วนได้รับยกเว้นภาษีมากขึ้น
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการของคุณได้เป็นอย่างดี สามารถแจ้งผู้ให้บริการได้ว่าธุรกิจของคุณได้จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
  • ในอนาคตคุณสามารถขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีข้อมูลทางบัญชีและเอกสารพร้อมให้เจ้าที่ตรวจสอบรายรับรายจ่ายได้อย่างชัดเจน
  • ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจง่าย เพราะมีข้อมูลทางบัญชีและเอกสารทางการเงินชัดเจน สามารถเช็ครายรับรายจ่าย ขาดทุนกำไรเพื่อปรับแผนธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นได้
  • สามารถจำกัดความรับผิดชอบได้ตามวงเงินรับผิดชอบ คือผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบเท่าที่ตกลงหุ้นในบริษัท
  • สร้างความสบายใจให้กับผู้ประกอบการ ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตรวจสอบแล้วโดนโทษปรับเพราะทำธุรกิจและจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

  เหล่านี้คือข้อดีของการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ที่ผู้ประกอบการควรรู้เพื่อนำไปพิจารณาว่ากิจการที่ดำเนินไปอยู่นั้นต้องจดทะเบียนหจก.หรือไม่ จะเห็นว่าการจดทะเบียนเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความน่าเชื่อถือรวมไปถึงช่วยให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายประจำปีได้ดียิ่งขึ้น หากกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะจดทะเบียนหจก. ไหม ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นอย่างแน่นอน 

  ทำธุรกิจแล้วอยากจดทะเบียนหจก. ไม่ยากเพียงคุณจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมรวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการจดทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียม เนื่องจากทุกขั้นตอนต้องใช้เอกสารครบถ้วนจึงจะสามารถจดทะเบียนหจก.ได้ 10 วิธีการเริ่มจดทะเบียนหจก.ข้างต้นนี้จึงถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญทำให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการจดทะเบียนหจก.มาก่อนได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อม ไม่ต้องเสียเวลาหาเอกสารให้วุ่นวายภายหลังหรือก็สามารถใช้บริการสำนักงานบัญชีจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) จะสามารถลดปัญหาที่วุ่นวายกับเอกสารที่ยุ่งยาก นอกจากนั้นยังทำให้คุณได้พิจารณาว่าพร้อมแล้วหรือยังที่จะจดทะเบียนหจก. ด้วยว่าก่อนจดทะเบียนหจก. จะต้องมีหุ้นส่วนร่วมด้วย 

  บทสรุป

  เมื่อทราบแล้วว่า 10 วิธีการเริ่มจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) จะต้องทำอย่างไรบ้าง มาลองเช็กลิสต์ว่าตอนนี้คุณยังขาดเหลือเอกสารใดหรือสิ่งใดที่ต้องเตรียมตัว จากนั้นทบทวนและเตรียมให้พร้อมการจดทะเบียนหจก. ของคุณจะราบรื่นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ยังลังเลขอให้คุณลองพิจารณาถึงความสำคัญอีกครั้ง เพราะหากธุรกิจเติบโตคุณย่อมต้องสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อผลกำไรและความมั่นคงของธุรกิจในอนาคต📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนหจก.ดีที่สุด™

  สำนักงานบัญชีคุณภาพ