สำนักงานบัญชี ช่วยสร้างระบบบริษัทที่ได้มาตรฐาน

สำนักงานบัญชี

สิ่งสำคัญของธุรกิจคือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องระบบบริษัท ที่เป็นระบบการทำงานขององค์กรแบ่งออกเป็นสัดส่วน แยกย่อยออกไปหลายแขนง หลายแผนก หลายฝ่ายและระบบเหล่านั้นจะต้องทั้งทำงานตามหน้าที่ของตนและมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีสำหรับองค์กรมากที่สุดผ่านทางปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะสร้างประโยชน์ เป้าหมายที่สำเร็จตลอดจนถึงวัตถุประสงค์ให้แก่บริษัทและรากฐานสำคัญที่สุดสำหรับการสร้างระบบบริษัทที่ได้มาตรฐาน ก็คือ ระบบบัญชีและการเงิน ที่จะเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น องค์กรทุกแห่งจึงต้องมุ่งเน้นไปยังการทำบัญชีที่วางระบบไว้เป็นสัดส่วนโดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจระบบการเงินเป็นอย่างดี มีการจัดทำและดูแลด้านบัญชี ที่ละเอียด โปร่งใส และชัดเจนเพื่อแสดงถึงมาตรฐานที่ดีขององค์กร ส่งผลให้ในปัจจุบันหลายบริษัทเลือกใช้ บริการ “สำนักงานบัญชี” ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ทำงานโดยมืออาชีพและช่วยปูรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัท นำไปสู่ระบบที่ดี

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ระบบบริษัทกับสำนักงานบัญชี

  ระบบบริษัทมีระบบย่อยที่เป็นพื้นฐานขององค์กรอยู่มากมายที่จะมีการทำงานกิจกรรมต่างๆ การประชุมและแลกเปลี่ยน เช่น ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล, ระบบการตลาด, ระบบสินค้า, ระบบการผลิต และอีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญกับบริษัทอย่างมากก็คือ ระบบบัญชีและการเงิน ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการบริหาร สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่บริษัท เนื่องจากการบริหารธุรกิจและจัดการบริษัทให้ประสบความสำเร็จ นอกจากฝ่ายต่างๆ จะต้องทำร่วมกันอย่างเป็นมืออาชีพแล้วฝ่ายบริหารจัดการจะต้องมีการจัดการสิ่งต่างๆ ผ่านกระบวนการที่ดีเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ
  บัญชีและการเงิน ถือว่าเป็นพื้นฐานของการสร้างระบบบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบัญชีในการทำงบการเงิน ที่จะสอดคล้องกับการสร้างระบบที่ดีให้กับองค์กร สามารถที่จะนำแนวทางต่างๆ ดังข้อต่อไปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจและบริหารจัดการร่วมได้อีกด้วย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

  1. การควบคุม

  ระบบบริษัทจะต้องมีการควบคุม (Control) ที่เกิดผลไม่ว่าในระยะสั้นหรือระยะยาว การประเมินผลจัดการต่างๆ ในบริษัทจะต้องมีข้อมูลที่แท้จริงของแผนงานที่เตรียมไว้ที่มาในรูปแบบของต้นทุนและงบประมาณ ที่สำนักงานบัญชีจะทำให้คุณสามารถรู้ถึงความเป็นไป สถานการณ์ของบริษัท ผลประกอบการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะถูกนำมาพิจารณา วิเคราะห์ผ่านการประมวลของฝ่ายบัญชีที่จัดทำขึ้นเป็นรายงานนำเสนอ

  2. การเพิ่มประสิทธิภาพ

  การเพิ่มประสิทธิภาพ (Maximize Efficiency) จะเป็นสิ่งที่วัดผลการดำเนินการโดยประเมินจากตามความรับผิดชอบของหน่วยงานในองค์กร ซึ่งจะใช้เกณฑ์ตามหลักของบัญชี คือ การบริหารคุณภาพ, การบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการบัญชีตามความรับผิดชอบ เป็นต้น

  3. การวางแผนกำไรและตัดสินใจ

  ข้อมูลด้านต้นทุนสามารถนำมาเป็นแนวทางสำหรับการบริหารและสร้างผลประโยชน์ กำไรด้านการลงทุนและการตัดสินใจในองค์กรได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ การวางแผนกำไรและตัดสินใจ (Profit Planning and Decision Making) ที่จะมีการตรวจสอบ วิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบบัญชีมาใช้ในการจัดการ

  4. การทำงบประมาณ

  งบประมาณ (Budgeting) เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจที่ต้องใช้ข้อมูลด้านบัญชีเข้ามาเป็นพื้นฐาน เพื่อเรียนรู้และแสดงผลงาน การทำงานจากประวัติที่ผ่านมา ผลงานในอดีตที่นำมาเป็นสิ่งที่จะวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต ฝ่ายจัดการและสำนักงานบัญชีจะต้องพยากรณ์ถึงต้นทุน รายได้ ยอดขายและสัดส่วนการตลาดตลอดจนถึงปริมาณการขาย หลังจากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวเพื่อมาเป็นแนวทางสำหรับการประมาณกำไร ขาดทุนและงบดุล งบประมาณการลงทุน งบประมาณเงินสดและงบประมาณดำเนินการ ที่ถ้าหากมีการวางแผนข้อมูลด้านงบประมาณ บริหารจัดการด้านบัญชีให้ละเอียด ก็จะสามารถให้บริษัทจัดวางระบบและเพิ่มความสำเร็จให้แก่องค์กรได้อย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

  จะเห็นได้ว่างานบัญชีมีความสำคัญมาก จึงต้องวางแผนและบริหารจัดการโดยมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงาน โดยเฉพาะการสร้างระบบบริษัทให้ได้มาตรฐาน ซึ่งหนึ่งในทางเลือกปัจจุบันก็คือ สำนักงานบัญชีที่ให้บริการในด้านการเงิน การบัญชีและภาษี เป็นสำนักงานบัญชีจะให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานบัญชีต่างๆ รวมถึงการเริ่มต้นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน พร้อมแนะนำและให้บริการเกี่ยวกับการทำบัญชี จัดทำงบการเงินโดยผู้ชำนาญงานทางด้านบัญชีที่จะมีความถูกต้อง ชัดเจนและสามารถที่จะนำตัวเลขและแผนงานไปใช้บริหารจัดการและวางแผนในสำหรับธุรกิจได้ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ สำนักงานบัญชียังมีการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน การจัดทำบัญชีและเก็บเอกสารไว้อย่างรัดกุม ตรวจสอบจุดผิดพลาดต่างๆ ที่ถือว่าเป็นการทำบัญชีที่มีระบบการทำงานที่ยอดเยี่ยม ประหยัดเวลา ที่สำคัญปลอดภัยและถูกต้อง

  สำนักงานบัญชี ตัวช่วยสำคัญของระบบบริษัท

  การทำบัญชีเป็นหัวใจหลักของการสร้างระบบบริษัทและเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจ ที่ถ้าหากองค์กรไม่มีระเบียบในด้านการเงินและปราศจากการทำงบประมาณและสำนักงานบัญชีที่ดีแล้ว ก็อาจจะทำให้ระบบบริษัทต้องมีปัญหาและธุรกิจไม่สามารถควบคุมพร้อมกับเผชิญปัญหาต่างๆ ได้ง่าย แต่ถ้าหากบริษัทของคุณมีการทำบัญชีพร้อมสำนักงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ธุรกิจแข็งแกร่งและมีความปลอดภัย ผลการประเมินและวิเคราะห์ของการทำบัญชีจะช่วยให้คุณเห็นถึงจุดอ่อน สิ่งที่ควรแก้ไขหรืออุดรอยรั่วภายในธุรกิจ ช่วยให้บริษัทของคุณสามารถพัฒนาและเติบโตไปได้ไกล ด้วยเหตุผลนี่เองที่ทำให้ธุรกิจในปัจจุบันมักจะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี

  สำนักงานบัญชี

  ถ้าหากคุณกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ มีความผิดพลาด ตัวเลขต้นทุน รายรับ รายจ่ายไม่สามารถจัดการได้หรือเป็นบริษัทที่พึ่งเปิดได้ไม่นาน ต้องการดำเนินทำธุรกิจอย่างมืออาชีพและอยากได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตลอดจนต้องการสร้างระบบให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้บริการสำนักงานบัญชีถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างมากในปัจจุบัน

  หลายคนอาจสงสัยว่า สำนักงานบัญชีเป็นบุคคลภายนอกหรือในบางครั้งก็เป็นพนักงานอิสระ ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องภายในของบริษัทจะสามารถช่วยงานได้อย่างไร ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการว่าจ้างสำนักงานบัญชีนั้นคุณสามารถไว้วางใจได้อย่างแน่นอน เนื่องจากพนักงานของสำนักงานบัญชีล้วนมีประสบการณ์และเข้าใจในระบบจัดการต่างๆ อย่างละเอียด
  ส่วนใหญ่สำนักงานบัญชีจะมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัท เคยทำงานในด้านต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี เช่น สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีในบริษัทต่างๆ คุ้นเคยและเรียนรู้เกี่ยวกับงานบัญชีมาอย่างยาวนาน จึงทำให้สามารถจัดการและวางแผนด้านบัญชี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวได้อย่างยอดเยี่ยม

  สามารถเริ่มต้นงานได้เร็วและช่วยให้คุณประหยัดเวลา สามารถทำงานแทนที่ในด้านอื่นๆ เพื่อให้คุณมีเวลาในการทำงานส่วนตัวหรือไปจัดการเรื่องธุรกิจ สำนักงานบัญชีจะไม่ทำให้คุณต้องเสียเวลาเดินทางไปยังกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานของรัฐบาลอื่นๆ ด้วยตนเอง เพราะสามารถจัดการในแนวทางที่เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการวางแผนงานด้านระบบต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างดี

  ความทันสมัยและการทำงานที่รวดเร็วของสำนักงานบัญชี

  สิ่งที่สำนักงานบัญชีจะมีพร้อมให้คุณก็คือระบบการทำงานที่ทันสมัย ประหยัดเวลาและพร้อมนำเสนอแนวทางที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างละเอียดแล้วว่าดีกับตัวคุณ โดยผู้ให้บริการรับทำบัญชีจะมีการอัปเดทเกี่ยวกับข้อกฏหมายและข้อมูลด้านภาษีที่สำคัญต่อธุรกิจ ตลอดจนถึงการคัดสรรระบบซอฟต์แวร์คุณภาพที่ออกมาใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการทำบัญชี อำนวยความสะดวกให้คุณสามารถตรวจสอบและเรียนรู้แผนงานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยตนเองโดยที่บริษัทไม่ต้องเสียเงินในการซื้อซอฟต์แวร์เพิ่ม เป็นการประหยัดทั้งเวลา ประหยัดต้นทุน

  บทสรุป

  บริษัทสำนักงานบัญชี ได้รับความนิยมจากเจ้าของกิจการ นักธุรกิจและบริษัทต่างๆ จำนวนมาก เพราะนอกจากความเชี่ยวชาญที่สามารถจัดการและวางแผนงานได้อย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์สูงแล้ว ยังดีต่อการสร้างระบบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ มีความถูกต้องสูงและสามารถจำแนกเกี่ยวกับงานบัญชีจากฝ่ายอื่นๆ ให้คุณอย่างพร้อม คุณจะมีที่ปรึกษาส่วนตัวที่พร้อมให้คำแนะนำอย่างละเอียด สามารถให้คำปรึกษาเมื่อคุณต้องการคำตอบในด้านกฏหมาย ภาษีต่างๆ📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™

  สำนักงานบัญชีคุณภาพ

  Leave a Comment