บริการด้านบัญชี

บริการด้านบัญชี

1234

    บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

1234

    จัดทำประมาณการครึ่งปี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร

1234

    บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

1234

    บริการจัดทำรายงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.ง.ด.1,3,53)

1234

    บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1234

    บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก

1234

    บริการยื่นภาษีป้าย (ภ.ป.1)

1234

    บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือน

1234

    บริการรับเป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าสรรพากร,ทะเบียนการค้า,กรมแรงงาน กรณีได้รับหนังสือเรียกเชิญ

1234

    บริการจดยกเลิกกิจการ

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท
หรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่จัดจ้าง
(ติดต่อสอบถามได้โดยตรงไม่คิดค่าใช้จ่าย)

© 2019 StationAccount All Rights Reserved

89/206 Hathairad Rd., Bangchan,
khlongsamwa, Bangkok, 10150

stationacc888@gmail.com

02-0016316, 099-4921164

© 2019 StationAccount All Rights Reserved