บริการจดทะเบียน

ทางเราจะเป็นผู้จัดการภาระอันซับซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับการติดต่อกับทาง
ราชการ ให้ผู้ประกอบการที่ใช้บริการได้จัดตั้งองค์กรได้สมบูรณ์แบบ
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง

label_promotion_left@2x

รับบริการจดทะเบียน

บริษัทจำกัด
price_8900@2x
label_price_nomore@2x
label_promotion_right@2x

รับบริการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

price_4900@2x
label_price_nomore@2x

รายละเอียดการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

ic_legal_entity@2x

จองชื่อนิติบุคคล

ic_sign_document@2x

จัดเตรียมเอกสาร
การจดทะเบียน

ic_id_tax@2x

ขอเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ic_book_memorandum@2x

จัดทำหนังสือ
บริคณห์สนธิ

ic_tax@2x

จัดเตรียมขอ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ic_account@2x

วางระบบบัญชี
เบื้องต้น ณ
สถานที่จริง

ic_company@2x

ประชุมจัดตั้งบริษัท

ic_deliver@2x

รับส่งเอกสาร

ic_consult@2x

ให้คำปรึกษา

© 2019 StationAccount All Rights Reserved

89/206 Hathairad Rd., Bangchan,
khlongsamwa, Bangkok, 10150

stationacc888@gmail.com

02-0016316, 099-4921164

© 2019 StationAccount All Rights Reserved