จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้างผู้เชี่ยวชาญหมดปัญหา

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

การทำธุรกิจล้วนมีความพร้อมและเตรียมตัวสำหรับการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มองเห็นโอกาสและการปูรากฐานสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วนั้น การดำเนินธุรกิจจะถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
บริษัทจำกัด, ธุรกิจส่วนตัวหรือกิจการเจ้าของคนเดียว และกิจการห้างหุ้นส่วนที่การทำธุรกิจในประเภทนี้จะได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก มีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเริ่มประกอบธุรกิจการค้าประเภทนี้จะใช้เงินทุนสำหรับการก่อตั้งไม่มากนัก ดำเนินการอย่างรวดเร็วกว่าในรูปแบบบริษัทจำกัด การ “จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน” จะเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมการค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีบุคคลร่วมก่อตั้งและลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และจะมีการจัดแบ่งสันปันส่วนตามข้อตกลงที่ได้ลงไว้ในสัญญาและการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดคืออะไร?

  ห้างหุ้นส่วนคืออะไร? ห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการทำสัญญาเพื่อจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคล 2 คนขึ้นไปมาเป็นผู้ร่วมสัญญา และได้มีการตกลงพูดคุยกันเพื่อสำหรับทำธุรกิจ ดำเนินกิจการและทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงแบ่งปันกำไรที่ได้จากกิจการที่ทำสัญญาตามข้อตกลงในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้นๆ โดยลักษณะสำคัญของห้างหุ้นส่วน คือ

  1. มีการตกลงและทำสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  2. มีการลงทุนร่วมกัน ซึ่งการลงทุนในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้นจะเป็นอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ตาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เงินสด, สินทรัพย์อื่นๆ เช่น สินค้า อาคาร ที่ดิน และ การใช้แรงงานร่วมลงทุน ที่อาจจะเป็น ความสามารถ ความรู้ สติปัญญา แรงกายและชื่อเสียง ก็สามารถร่วมเข้าเป็นห้างหุ้นส่วนได้เช่นเดียวกัน
  3. ร่วมดำเนินกิจการและประกอบธุรกิจด้วยกัน มีหน้าที่และทำสิ่งต่างๆ ร่วมกัน
  4. มีการแบ่งกำไรตามที่ได้ตกลงทำสัญญาเอาไว้

  ห้างหุ้นส่วน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีรายละเอียดในแต่ละรูปแบบ ดังต่อไปนี้

  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ที่เป็นหุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบในเรื่องหนี้สินทั้งหมดของกิจการห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีการจำกัดจำนวน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยประเภทนี้จะไม่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน หรือที่เรียกกันว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” ที่จะเป็นลักษณะของนิติบุคคลตามกฏหมาย

  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จะแบ่งผู้เป็นหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • หุ้นส่วนแบบจำกัดความรับผิด
   คือ หุ้นส่วนที่เป็นคนเดียวหรือหลายคน โดยจะมีการรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนเองรับว่าลงทุนภายในห้างหุ้นส่วนนั้นๆ
  • หุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิด
   คือ หุ้นส่วนที่เป็นคนเดียวหรือหลายคน โดยจะมีการรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินต่างๆ ของห้างส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

  สำหรับการจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ถึงแม้จะค่อนข้างง่ายกว่ารูปแบบบริษัทจำกัด แต่ก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและปัญหากวนใจหลายอย่าง โดยการดำเนินการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเมื่อกิจกรรมมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้ตกลงและพูดคุยสำหรับการเข้าร่วมในการลงทุนและประกอบกิจการเพื่อเป็นห้างหุ้นส่วนตามรูปแบบที่เหมาะสม จะต้องมีการจัดตั้งผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่จะมีการทำหน้าที่ในการดำเนินการเตรียมพร้อมและยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งในขั้นตอนนี้จะค่อนข้างมีความซับซ้อนพอสมควร เพราะถ้าหากคุณเลือกที่จะจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จะทำหน้าที่ได้แค่เฉพาะในส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้

  นอกเหนือจากนี้ การดำเนินการสำหรับเลิกหรือแก้ไขการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนรวมถึงการชำระบัญชีต่างๆ ควรมีผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้คำปรึกษาเพื่อที่จะมีวิธีดำเนินการในหลักเกณฑ์ที่กฏหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องมากที่สุด สำหรับรายการการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่จะต้องมีแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

  • ชื่อห้างหุ้นส่วน
  • ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา
  • วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
  • ผู้เป็นหุ้นส่วน
  • หุ้นส่วนผู้จัดการ
  • ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ
  • ตราสำคัญของห้างหุ้นส่วน
  • รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
  • ควบห้างหุ้นส่วน

  วิธียื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

  1. การยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเพื่อจำกัดหรือแก้ไขชื่อห้าง ควรให้ผู้เชี่ยวชาญ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนตรวจสอบอย่างละเอียดว่าชื่อที่ต้องการใช้ซ้ำหรือมีความคล้ายกับผู้อื่นหรือไม่ และจะต้องมีการจองชื่อเพื่อจดทะเบียนภายในระยะเวลา 30 วัน
  2. จัดซื้อแบบพิมพ์และคำขอในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากสำนักงานบริรการจดทะเบียนธุรกิจ, สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าประจำจังหวัด และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  3. เตรียมเอกสารและคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนให้พร้อม หลังจากนั้นยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ และชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดจากเจ้าหน้าที่
  4. ในกรณีที่ต้องการหนังสือรับรองรายการภายในทะเบียนห้างหุ้นส่วน ให้ยื่นคำขอดำเนินการและชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย
  5. เมื่อเสร็จสิ้น รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและหนังสือรับรองรายการ

  การจ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

  จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและยื่นคำขอ การเตรียมการต่างๆ มีความละเอียดอ่อนและค่อนข้างซับซ้อน ยังรวมถึงเรื่องการลงสัญญาที่ต้องใช้ความชำนาญและเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนพอสมควร ซึ่งนอกเหนือจากนี้ การจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน ยังมีหน้าที่ที่ต้องทำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะต้องเตรียมและทำงบการเงินประจำปีเพื่อยื่นไปยังสำนักบริหารข้อมูลธุรกิจ สำนักงานทะเบียนการค้าประจำจังหวัดและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละรูปแบบภายในระยะเวลา 5 เดือนนับตั้งแต่ปิดรอบปีของบัญชีกิจการ ซึ่งถือว่าเป็นข้อกำหนดที่เคร่งครัดถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ประกอบกิจการก็ตาม เพราะผู้ที่ไม่ยื่นตามระยะเวลาจะมีความผิดต้องโดนปรับไม่เกิน 50,000 บาท

  จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนมีเรื่องกฏหมายและความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น การจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจึงเป็นทางเลือกได้อย่างดี ที่จะมีทีมงานมืออาชีพให้บริการสำหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คอยให้คำปรึกษาและดูแลในทุกขั้นตอนเพื่อการเตรียมความพร้อมทุกรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเนื่องจากอยู่ในแวดวงการบัญชีและการเงินมาอย่างยาวนาน ทำให้คุณหมดความกังวลในเรื่องการจัดทำต่างๆ ที่จะมีความถูกต้องและเรียบร้อยดีมาก

  การจ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ซึ่งเป็นการยื่นจัดตั้งและจดทะเบียนที่ต้องมีความรู้เข้าใจเฉพาะด้าน ทีมงานที่เป็นมืออาชีพหรือบริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณมั่นใจในเรื่องความรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลในข้อกฏหมายหรือความผิดพลาดใดๆ สามารถช่วยประหยัดเวลาได้ดี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจะทำหน้าที่แทนคุณได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง การติดต่อพูดคุย การวางแผนและขั้นตอนต่างๆ เอกสารที่คุณต้องเตรียม ตลอดจนถึงการตั้งชื่อ การตรวจสอบความผิดพลาดที่จะมีการคัดกรองและแก้ไขให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด

  บทสรุป

  เรียกได้ว่า การใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จะช่วยให้การยื่นจดทะเบียนของคุณราบรื่นและรวดเร็วภายใต้การดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักกฏหมาย การใช้บริการและรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยทำหน้าที่แทนในทุกเรื่อง คอยให้คำปรึกษาเมื่อคุณต้องการข้อสงสัยและสามารถตอบโจทย์ทุกเรื่องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การแก้ไขชื่อ, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน และการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน รวมถึงการเลิกจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือแปรสภาพกิจการให้เป็นรูปแบบบริษัทจำกัด ที่จะทำให้ตั้งแต่การยื่นเพื่อเลิกห้างหุ้นส่วน, การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำระบัญชีตลอดจนการยื่นชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น

  สำหรับใครที่กำลังต้องการอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน การใช้บริการหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถือว่าเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้คุณได้ประหยัดเวลา ดำเนินการสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง เป็นความก้าวหน้าขององค์กรที่จะมีมืออาชีพในการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสะท้อนถึงความมั่นคงของการประกอบธุรกิจ📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนหจก.ดีที่สุด™

  สำนักงานบัญชีคุณภาพ

  Leave a Comment