ภาษีคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อประเทศ

ภาษีคือ

ในเรื่องการทำบัญชี ธุรกิจองค์กร สิ่งที่สำคัญแทบเหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือเรื่องของ “ภาษี” ในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องยนต์ ฯลฯ สิ่งที่เราจ่ายไปทุกอย่างมีการบวกเพิ่มของภาษีหมด บทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเนื้อหาในเรื่องของภาษีกัน

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ความหมายของภาษีคืออะไร

  ภาษี(Tax) คือ  เงินตราหรือทรัพย์ที่ประชาชนต้องนำส่งให้กับรัฐหรือสถาบันที่มีหน้าที่เทียบเท่ากับรัฐทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนำเงินตราหรือทรัพย์ที่เก็บได้จากประชาชนมาใช้ในการบำรุงผลักดันและสร้างเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งภาษีเหล่านี้จะถูกนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในระบบราชการ สาธารณูปโภคทั้งหมดในประเทศชาติเพราะเป็นรายได้หลักจากรัฐที่จะนำมาพัฒนาให้ประชาชนอยู่กันในประเทศอย่างภาสุข

  ในความหมายของภาษีเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  1. ภาษีทางตรง คือ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโดยตรงไม่สามารถผลักภาระไปให้กับบุคคลอื่นอาทิ ภาษีเงินได้บุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

  2. ภาษีทางอ้อม คือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ไม่ต้องรับภาระ สามารถที่จะผลักภาระภาษีนี้ไปให้กับบุคคลอื่น ซึ่งเรามักจะเรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น

  ประเภทรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลแยกตามหน่วยงานที่จัดเก็บ

  1. กรมสรรพากร

  2. กรมสรรพสามิต

  • ภาษียาสูบ
  • ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  • ภาษีสุราและค่าผลประโยชน์
  • ภาษีเบียร์
  • ภาษีรถยนต์
  • ภาษีรายได้อื่นๆ เช่น ภาษีไฟ ภาษีแก้ว เครื่องหอมเครื่องสำอาง เป็นต้น

  3. กรมศุลกากร

  • อากรขาเข้า
  • อากรขาออก

  ประวัติในการจัดเก็บภาษี

  ศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในยุคสมัยสุโขทัย คาดว่าการจัดเก็บภาษีอากรเป็นวิวัฒนาการของการก่อสร้างราชอาณาจักรไทยในยุคแรกๆ ซึ่งสมัยนั้นต้องมีการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการรบแต่ละครั้งเมื่อชนะก็จะต้องเอาทรัพย์สินผู้คนและให้ประเทศผู้พ่ายแพ้ส่งเครื่องบรรณาการมอบให้ ลักษณะดังกล่าวนี้คือนำรายได้นอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นรูปแบบการจัดเก็บภาษีประเภทหนึ่ง ต่อทาก็มีการพัฒนาเป็นเงินตราใช้แลกเปลี่ยนในราชาอาณาจักร

  ที่มา : หนังสือที่ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร

  โครงสร้างของภาษีอากร

  ในกฎหมายภาษีอากร แบ่งโครงสร้างได้ 6 ข้อหลัก

  1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร แบ่งได้เป็น บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  2. ฐานภาษีอากร คือ มูลเหตุที่ต้องเสียภาษี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น

  2.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี คือเงินได้สุทธิ

  2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษี คือ มูลค่าการใช้จ่าย

  3. อัตราภาษีอากร คือ ร้อยละที่จัดเก็บภาษี แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

  3.1 ภาษีแบบบคงที่ คือ ฐานภาษีเปลี่ยนแต่อัตราภาษีคงที่

      – ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ของฐานกำไรสุทธิ (ไม่ใช่อัตราลด)

      – ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าการบริโภค

  3.2 อัตราภาษีแบบก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษีเงินได้สุทธิ (ตาราง)

  เงินได้สุทธิตั้งแต่ (บาท) เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุด อัตราภาษีร้อยละ ภาษีในแต่ละขั้นเงินได้ ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น
  0-150,000 150,000 5 ยกเว้น 0
  150,001-300,000 150,000 5 7,500 7,500
  300,001-500,000 200,000 10 20,000 27,500
  500,001-750,000 250,000 15 37,500 65,000
  750,001-1,000,000 250,000 20 50,000 115,000
  1,000,001-2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000
  2,000,001-4,000,000 2,000,000 30 600,000 965,000
  2,000,001-4,000,000 35

  3.3 อัตราภาษีแบบถดถอย คือ ฐานภาษีเพิ่มขั้นอัตราลดลง เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งจัดเก็บภาษีที่ดิน อัตราภาษีลักษณะนี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะไม่สอดคล้องกับความเป็นธรรมทางภาษี

  ตัวอย่าง

  ช่วงเงินได้สุทธิ(บาท)

  อัตราภาษี(ร้อยละ)

  1-50000

  50001-200000

  200001-500000

  ฯลฯ

  20

  10

  5

  ฯลฯ

  4. การประเมินจัดเก็บภาษีอากร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

  • ประเมินตนเอง ซึ่งต้องประเมินตนเองและยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
  • ประเมินล่วงหน้า เรียกว่า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  5. การอุทธรณ์ภาษีอากร กรณีมีข้อพิพาทระหว่างผู้เสียภาษีและผู้จัดเก็บภาษี สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ภาษีเพื่อขอพิจารณาใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

  6. เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและโทษ ผู้ที่ไม่ชำระภาษีกับสรรพากร ชำระไม่ครบ ไม่ตรงเวลา ตามกฎหมายระบุต้องชำระเบี้ยปรับ หรือรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้

  ประโยชน์ของภาษี

  เมื่อประชาชนจ่ายภาษีให้ภาครัฐบาล เงินภาษีเหล่านี้จะถูกใช้ในการพัฒนาประเทศ เพราะรัฐเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อประชาชน

  • สร้างความปลอดภัยให้กับภาคประชาชน
  • อำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน โรงพยาบาล ฯลฯ
  • สวัสดิการค่าเล่าเรียน
  • สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
  • ผลักดันส่งเสริมนวัตกรรมใหม่

  บทสรุป

  เรื่องของภาษีเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่ารัฐหรือประชาชนเพราะภาษีที่เราร่วมกันช่วยจ่ายให้กับรัฐสุดท้ายก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเราเอง ญาติผู้ใหญ่ หรือลูกหลานของเรา ถ้าประชาชนทุกๆคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ก็จะสามารถนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่งคั่งอันสูงสุด📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™

  สำนักงานบัญชีคุณภาพ