กิจการอะไรบ้างน้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

เมื่อมีกิจการมากมายที่ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในทางกลับกันก็มีบางกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อยู่บ้างเหมือนกัน แม้จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์แต่ก็ยังเป็นกิจการที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและมีจุดประสงค์ที่สุจริตไม่ส่อถึงการฉ้อโกงในทุกกรณี ซึ่งเราจะมาร่วมหาคำตอบว่ามีกิจการอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน และมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไร  

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  การจดทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร

  ก่อนที่เราจะสำรวจไปถึงกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เราจะมาขยายความเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์เสียก่อนว่าเป็นมาอย่างไร โดยการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นการยืนยันตัวตนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการและมีขอบข่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งต้องทำการยื่นเอกสารจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันเปิดดำเนินการวันแรก ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนนั้นจะเป็นรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ จุดประสงค์หลักของการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อช่วยการันตีว่าธุรกิจนั้นดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือมากพอ และสามารถตรวจสอบความเป็นมาได้จริง

  กิจการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

  กลุ่มกิจการที่ยกเว้นไว้ ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถอ้างอิงตามประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และแบ่งออกเป็นกิจการจำนวน 6 กลุ่มหลัก ๆ  ได้แก่

  – การค้าในรูปแบบเร่ขาย หรือตั้งแผงลอย

  – การดำเนินกิจการเพื่อการกุศลหรือเพื่อช่วยบำรุงศาสนา

  – การดำเนินกิจการของกลุ่มนิติบุคคลที่ประกาศไว้ตามพระราชบัญญัติ แต่นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเหล่านี้จะไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ ได้แก่ ธุรกิจผลิตอุปกรณ์บันทึกวิดีโอ ธุรกิจอัญมณี การซื้อขายสินค้าผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ตู้เพลง โรงงานที่รับแปรสภาพงาช้าง 

  – การดำเนินกิจการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ

  – การดำเนินกิจการของกลุ่มสหกรณ์ สมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ

  – การดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรตามการจดทะเบียน ปว. 141 

  แน่นอนว่าทั้งหมดที่เรานำมานั้นคือการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เพราะเป็นกลุ่มที่รายได้ไม่คงที่และเป็นการกุศล แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องทำด้วยความโปร่งใส แม้ว่าจะไม่มีเรื่องข้อกำหนดมาบังคับก็ตาม

  การจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี

  แม้ว่าจะมีกิจการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ก็ไม่ได้หมายความจะโดนยกเว้นการเสียภาษีไปด้วย ซึ่งในส่วนของการเสียภาษีนั้นจะเป็นอีกข้อปฏิบัติหนึ่งที่เจ้าของกิจการจะต้องเอาใจใส่มากพอกัน แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์แต่อย่างใด เพราะจุดประสงค์ของการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นเป็นการยืนยันตัวตนว่ากิจการใดกิจการหนึ่งเปิดให้บริการอยู่จริง เจ้าของกิจการเป็นบุคคลที่ดำเนินการจริง และเพื่อช่วยการันตีความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการนั้นไปในตัวด้วย ซึ่งจะอยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  แต่ในส่วนการเสียภาษีนั้นสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อปีตามกำหนดไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็ต้องทำเรื่องยื่นเสียภาษีตามข้อกำหนดเหมือนกันหมด ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในความดูแลของกรมสรรพากร โดยในส่วนของการยกเว้นไม่เสียภาษีก็มีระบุไว้เช่นกัน แต่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้นจึงจะได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นหมายความว่าการถูกยกเว้นเรื่องภาษีไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนั่นเอง ถึงอย่างนั้นก็สามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้ ด้วยเหตุนี้เจ้าของกิจการที่ต้องการเสียภาษีให้น้อยลงก็เลือกใช้วิธีการลดหย่อนภาษีเข้ามาช่วยได้

  ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ใช่หรือไม่

  ในปัจจุบันได้เกิดธุรกิจแนวใหม่ขึ้นมาซึ่งเราเรียกกันง่าย ๆ ว่าธุรกิจออนไลน์ ลักษณะการดำเนินกิจการจะทำผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชันทั้งหมด การจำหน่ายสินค้า การจ่ายเงิน การติดต่อสื่อสารระหว่างคนซื้อกับคนขายจะทำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งธุรกิจแนวนี้อาจจะมีหน้าร้านหรือไม่ได้มีหน้าร้านที่เอาไว้บริการลูกค้าและไม่ได้ขึ้นป้ายชื่อร้านเป็นกิจจะลักษณะก็ตามที แต่ในพื้นที่ออนไลน์ที่เจ้าของธุรกิจใช้ทำการขายสินค้านั้นถือว่าเป็นหน้าร้านที่เปิดทำกิจการตามข้อกำหนดทางพาณิชยกิจแล้ว ซึ่งธุรกิจออนไลน์ไม่ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่อย่างใด

  ด้วยเหตุนี้เจ้าของธุรกิจออนไลน์จะต้องทำการยื่นคำร้องเพื่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย โดยในที่นี้จะเป็นประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บุคคลธรรมดาไปถึงนิติบุคคลเลย ซึ่งเจ้าของกิจการที่อยู่ในขอบข่ายการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องไปยื่นเอกสาร ณ สำนักงานที่รับจดทะเบียนอ้างอิงตามพื้นที่เปิดกิจการของตนเองภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่เริ่มเปิดบริการ และหากเกินกำหนดเวลาจะต้องเสียค่าปรับการยื่นจดทะเบียนล่าช้าอีกด้วย ซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและยืนยันตัวตนว่าประกอบกิจการอยู่จริง

  ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าร้านค้าออนไลน์ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ถูกยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการที่ดำเนินธุรกิจอยู่บนระบบออนไลน์ที่ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ควรนิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้จนเกินไป และการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด สามารถทำได้ง่ายเหมือนการจดทะเบียนธรรมดาเลย แต่ในทางกลับกันความยุ่งยากจะตามมาภายหลังหากมีการตรวจพบว่าเป็นร้านที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เพราะมีการระวางโทษสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้แล้วเช่นกัน

  สำหรับผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับประโยชน์ที่เอื้ออำนวยให้การค้าผ่านระบบออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่นแน่นอน โดยประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการจดทะเบียน ได้แก่

  – ได้รับการการันตีว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ เมื่อจดทะเบียนแล้วเจ้าของร้านค้าออนไลน์จะได้รับสัญลักษณ์ DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาเป็นเครื่องหมายการันตีนั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการของคุณอย่างเต็มตัว

  – หากร้านค้าออนไลน์ได้รับสัญลักษณ์ DBD Verified จะยิ่งได้รับความไว้วางใจมากกว่าเดิม อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนใครเพื่อนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้ของเจ้าของกิจการและเพิ่มฐานลูกค้าของตนเองได้มากขึ้น ฉะนั้นจะต้องดำเนินการในส่วนนี้

  – การได้รับเครื่องหมายการันตีของร้านค้าออนไลน์ จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ และเมื่อมีการส่งต่อความน่าเชื่อถือเหล่านั้นออกไปก็สามารถนำพาร้านค้าไปสู่วงกว้างได้ พอเป็นที่รู้จักทั่วไปแล้วการขยายธุรกิจของตนเองก็จะมีโอกาสสูงขึ้นนั่นเอง

  – ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของกรมธุรกิจการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อมีผู้คนต้องการค้นหาร้านค้าออนไลน์ ข้อมูลของร้านค้าที่จดทะเบียนก็จะถูกส่งออกมาก่อนใคร

  – ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการดำเนินธุรกิจ ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนสามารถแจ้งปัญหาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้ามาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ เมื่อมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองเจ้าของธุรกิจด้วยเช่นกัน 

  แม้ว่าคุณจะไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ แต่ตามข้อมูลข้างต้นถือว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก นั้นคือเรื่องความน่าเชื่อถือ

  บทสรุป

  สำหรับกิจการที่โดนยกเว้นไว้ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ถือว่าเป็นส่วนน้อยของกิจการที่มีทั้งหมดเมื่อเทียบกับองค์รวม แต่ก็อาจจะก่อให้เกิดความใจผิดต่อผู้ประกอบกิจการไม่น้อยเหมือนกัน ซึ่งบทความนี้จึงถือว่าเป็นการแก้ความเข้าใจผิดเจ้าของกิจการที่ยังไม่เข้าใจหรือเพิกเฉยต่อการจดทะเบียนพาณิชย์อยู่ เพราะการดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่รวมไปถึงการทำธุรกิจบนระบบออนไลน์เองก็ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์เช่นกัน มิเช่นนั้นก็จะมีผลกระทบไปหลายด้านทั้งต่อเจ้าของกิจการที่ดูไม่น่าเชื่อถือและยุ่งยากภายหลัง ต่อผู้ใช้บริการที่ไม่กล้าไว้วางใจ และต่อหน่วยงานผู้ดูแลที่จะต้องระวางโทษเมื่อตรวจพบผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติการกฎเกณฑ์อีกด้วย📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™

  สำนักงานบัญชีคุณภาพ