fbpx

บริการคัดหนังสือรับรอง

รับคัดหนังสือรับรองบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ทางเราให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทางราชการทางเราจะเป็นผู้ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกจนเสร็จสิ้น
ค่าธรรมเนียมคัดหนังสือรับรองบริษัท

บริการคัดหนังสือรับรองของเรา

 1. บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท
 2. บริการคัดงบการเงิน
 3. บริการคัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. บริการคัดหนังสือรับรองข้อความรับรองสำเนาของธุรกิจต่างด้าว
 5. บริการคัดสำเนาเอกสารกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศ
 6. บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ
 7. บริการรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทางราชการด้านการบัญชี
 8. บริการคัดเอกสารอื่น

ราคาขึ้นอยู่กับเนื้องานเอกสารที่ต้องการจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(Department of Business Development)

ช่องทางที่เราจัดส่งเอกสาร

 • จัดส่งโดยพนักงานของเรา
 • จัดส่งไปรษณีย์
 • รับด้วยตัวเองที่บริษัท สเตชั่น แอคเค้าท์ จำกัด

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด