fbpx

จดทะเบียนบริษัท มาดูขั้นตอนกันยุ่งยากใหม

การจดทะเบียนบริษัท

หนึ่งในเป้าหมายของผู้ประกอบการสำหรับการทำธุรกิจก็คือ “การจดทะเบียนบริษัท” ที่จะเป็นการเปิดตัว อย่างเป็นทางการของการเริ่มต้นทำธุรกิจและมีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีข้อดีหลายประการ ทั้งเรื่องการแสดงถึงมาตรฐานการทำงาน ความน่าเชื่อถือขององค์กร การควบคุมบริษัทให้อยู่ในระบบของการทำธุรกิจและช่วยให้การทำธุรกรรมต่างๆ ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะเพิ่มความก้าวหน้าได้อย่างมมั่นคงในอนาคต

ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่สนใจและกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ที่แน่นอนว่าจะต้องเป็นเรื่องสำคัญและมีการเตรียมความพร้อมอย่างมากเนื่องจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการบริหารภายใน รูปแบบและภาพลักษณ์ของบริษัท โดยเฉพาะในขั้นตอนของการจดทะเบียนที่มีความยุ่งยากและต้องใช้ความละเอียดสูง แล้วควรทำอย่างไรบ้าง ไปดูแนวทางที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

  ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ค่อนข้างมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ รวมถึงการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. การตั้งชื่อบริษัท

  เริ่มต้นควรมีชื่อในการจดทะเบียนบริษัท ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็ทำให้หลายคนต้องคิดหนักพอสมควร โดยการตั้งชื่อบริษัทเพื่อยื่นจดทะเบียนจะต้องไม่คล้ายหรือซ้ำกับธุรกิจและบริษัทอื่นที่มีการจดทะเบียนได้แล้ว โดยจะมีการให้ตั้งชื่อเพื่อยื่นจองทั้งหมด 3 ชื่อ โดยสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือการยื่นจองด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด และแบบที่ 2 คือการยื่นจองผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งในขั้นตอนนี้ควรสอบถามและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้คุณรู้เทคนิคในการตั้งชื่อให้ออกมาตรงตามความต้องการและผ่านการพิจารณาที่สุด

  2. ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ

  หลังจากตั้งชื่อบริษัทเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา 30 วัน สิ่งที่คุณต้องทำอันดับต่อไปคือการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน โดยเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะต้องมีการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ที่อยู่ ข้อมูลของผู้ก่อตั้ง จำนวนหุ้นและอื่นๆ

  3. การบริหารจัดการเรื่องซื้อหุ้นบริษัท

  ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยและตรงตามระเบียบข้อตกลงอย่างเคร่งครัด สำหรับการเปิดให้มีการจองหุ้นบริษัท ซึ่งเมื่อเปิดซื้อขายครบแล้วก็จะต้องมีการออกหนังสือสำหรับการนัดผู้ซื้อหุ้น

  4. การประชุมบริษัท

  การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีกำหนดเวลาอย่างน้อย 7 วันหลังจากออกหนังสือแจ้ง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณสามารถแจกแจง วางแผนสิ่งต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยวาระสำคัญในการประชุม คือ การกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ การเลือกตั้งคณะกรรมบริษัทรวมถึงอำนาจคณะกรรมการในการบริหารจัดการ การตั้งระเบียบข้อบังคับ การรับรองสัญญาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้ก่อตั้งซึ่งผู้ริเริ่มธุรกิจจะต้องทำขึ้นก่อนการจดทะเบียนบริษัท ตลอดจนการเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตสำหรับการรับรองงบการเงิน การตรวจสอบงบการเงินที่จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาในการรับหน้าที่นี้

  5. การประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมบริษัท

  ในการประชุม วาระที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการเลือกคณะกรรมการสำหรับทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมและทำหน้าที่แทนผู้ก่อตั้ง บริหารจัดการสิ่งต่างๆ ในนามของบริษัท คณะกรรมการจะมีหน้าที่เก็บเงินชำระค่าหุ้น 25% ขึ้นไปของราคาจริงที่กำหนด ซึ่งเมื่อเก็บครบแล้วก็จะมีการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทภายใน 3 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและองค์กรจะต้องติดตามและคอยระมัดระวังเพราะการยื่นจดทะเบียนจะต้องยื่นนับตั้งแต่วันที่มีการประชุม ถ้าหากไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือล่าช้า จะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นใหม่เนื่องจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ

  6. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

  ค่าธรรมเนียมจะต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมให้ดีสำหรับการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ โดยจะคิดจากเงินทุนที่มีกำหนดอยู่ที่ 100,000 ละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมในการชำระขั้นต่ำ 500 บาทและสูงสุด 250,000 บาท

  เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นจดทะเบียนบริษัท ที่จะต้องมีขั้นต่ำ 5,000 ขึ้นไปและสูงสุด 250,000 บาท โดยคิดตามทุนสำหรับการจดทะเบียน 100,000 ละ 500 บาท นอกเหนือจากนี้มีค่ารับรองสำเนาเอกสาร 50 บาท, ใบสำคัญเพื่อแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาทและค่าธรรมเนียมสำหรับออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

  หลังจากยื่นเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการรับมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและใบสำคัญที่แสดงว่าบริษัทได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฏหมาย สามารถมีสิทธิบริหารจัดการ ดำเนินงานต่างๆ ตามสิ่งที่บริษัทพึงมีทุกประการ ซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัทไม่ง่ายเลยและจะต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามลำดับและตรวจสอบให้ดีอยู่เสมอ ซึ่งนอกเหนือจากการยื่นขอด้วยตัวเองแล้ว การรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือใช้บริการสำนักงานบัญชี ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณสามารถยื่นเรื่องอย่างถูกต้อง ประหยัดเวลาและสะดวกมากยิ่งขึ้น

  ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัท

  การจดทะเบียนบริษัทมีข้อควรรู้และคำถามที่พบบ่อยมากมายเนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องใช้ความละเอียดในการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ โดยคุณสามารถศึกษาได้ตามเนื้อหาดังต่อไปนี้

  การใช้บริการบริษัทรับจดทะเบียนดีไหม? หรือควรทำด้วยตัวเองดี

  สำหรับการใช้บริการบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทดีไหม? ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมและสะดวกแก่ผู้ประกอบการอย่างมาก เนื่องจากขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนและดำเนินการมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน ถ้าหากมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะเข้ามาให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและยื่นจดทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้บริการสำนักงานบัญชีมากที่สุด หรือไม่บางคนก็เลือกที่จะยื่นทะเบียนด้วยตนเองตามความสะดวก

  เงินทุนสำหรับการจดทะเบียนบริษัท

  สำหรับการจดทะเบียนบริษัทเงินทุนส่วนใหญ่จะเริ่มจากความเหมาะสมของธุรกิจหรือในกลุ่มผู้ประกอบการมักเริ่มด้วยที่ทุน 1 ล้านบาทหรือมากกว่านั้นตามแต่ความสะดวก โดยการวางเงินสำหรับทุน เบื้องต้นจะต้องชำระค่าหุ้นบริษัทอย่างน้อย 25% ของทุนการจดทะเบียนและที่เหลือสามารถที่จะค้างชำระไว้ได้

  การจัดตั้งสำนักงาน

  แน่นอนว่าการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการที่อยู่ที่เหมาะสม ซึ่งการตั้งออฟฟิศหรือสำนักงานใหญ่สามารถตั้งที่ไหนก็ได้แต่จะต้องมีความชัดเจนและเป็นหลักแหล่ง มีการระบุที่อยู่ได้อย่างละเอียด

  ความสำคัญของหนังสือบริคณห์สนธิ

  หนังสือบริคณห์สนธิเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างมากเพื่อใช้ในการยื่นจัดตั้งบริษัท ที่จะต้องมีชื่อ ที่อยู่ รายละเอียด วัตถุประสงค์ จำนวนและมูลค่าหุ้นและมีผู้ริเริ่มกิจการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยหนังสือบริคณห์สนธิจะได้รับจากนายทะเบียนที่จะมีแบบฟอร์ม บอจ. 2 ที่ใช้ในการจดทะเบียนโดยเฉพาะ ซึ่งหลายๆ บริษัทเมื่อมาถึงขั้นตอนการทำหนังสือบริคณห์สนธิก็จะค่อนข้างซับซ้อนและใช้ความละเอียดสูง จึงมีบริษัทให้บริการรับจดทะเบียนเข้ามาเป็นตัวช่วยได้ดี

  บทสรุป

  เป็นอย่างไรบ้างสำหรับแนวทางในการจดทะเบียนบริษัท ที่ให้คุณได้เห็นถึงขั้นตอน การเตรียมความพร้อม ข้อควรรู้และคำถามที่พบบ่อย ซึ่งในปัจจุบันนี้การจดทะเบียนบริษัทเป็นที่สนใจและเป้าหมายที่ผู้ประกอบการต้องการทำให้เรียบร้อยเพื่อที่จะนำองค์กรเข้าสู่มาตรฐานระบบบริษัท ที่จะส่งผลดีต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านความน่าเชื่อถือ การบริหารจัดการด้านการเงินต่างๆ รวมถึงสิทธิ์และรูปแบบการทำงานภายใต้ความเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อพัฒนา ต่อยอดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต

  สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังสนใจหรือมองหาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อม แต่เกิดความสงสัยหรือต้องการคำปรึกษา คิดว่าขั้นตอนยุ่งยากมากเกินไป ก็สามารถใช้บริการบริษัทรับจดทะเบียนที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงเวลานี้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการทุกอย่างแบบสำเร็จรูปในทุกขั้นตอน ทั้งการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องจากประสบการณ์ ขั้นตอนต่างๆ ที่ดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความถูกต้องการในการจัดเตรียมเอกสารที่ทางบริษัทรับจดทะเบียนจะมีการตรวจสอบและแนะนำคุณอย่างละเอียด📌Station Accout – เรารับจดทะเบียนบริษัทดีที่สุด™

  Leave a Comment