fbpx

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คืออะไรไขข้อข้องใจสักทีในบทความนี้

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

สำหรับคนที่อยากเปิดกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเชื่อว่าจะต้องทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วว่าควรทำอย่างไร แต่เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกัน เราไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันถึงความหมายและข้อมูลอื่น ๆ ในเรื่องของการทำกิจการไม่เพียงเตรียมงบประมาณหรือให้ความสำคัญกับเรื่องการทำตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่าจะเลือกทำธุรกิจในรูปแบบไหน จะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไร ซึ่งวันนี้มีรูปแบบการธุรกิจมีให้เลือกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนหจก.หรือ”ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งวันนี้เพื่อให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ เราชวนมาเรียนรู้ว่ารูปแบบการจดทะเบียนดังกล่าวนี้มีลักษณะอย่างไรแตกต่างจากแบบอื่นอย่างไร และเหมาะหรือไม่ที่บริษัทของคุณจะเลือกจดทะเบียนแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าห้างหุ้นส่วนนี้มีรูปแบบให้เลือกอยู่ 2 ประเภท คือห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สำหรับวันนี้เราชวนเจาะลึกเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ มาดูกันว่าลักษณะของรูปแบบการจดทะเบียนดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไร

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ คืออะไร

  ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือรูปแบบองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งอยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีลักษณะสำคัญคือเป็นสัญญาตั้งแต่บุคคล 2 คนขึ้นไปตกลงกันว่าจะทำกิจการร่วมกันโดยจะแบ่งผลกำไรด้วย ทั้งนี้ต้องเป็นการตกลงในหลาย ๆ ด้านที่เห็นพ้องต้องกันในหลายข้อตกลงไม่ว่าจะเป็น สัญญาที่ตกลงกันว่าจะนำกำไรมาแบ่งกัน จะมีการร่วมมือกันเพื่อทำกิจการหรือดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ห้างหุ้นส่วนสามัญยังแบ่งออกเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

  ก่อนเลือกทำธุรกิจแบบ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้องตกลงกันอย่างไรบ้างกับหุ้นส่วน

  เนื่องจากเป็นการทำธุรกิจโดยมีหุ้นส่วนหลายคน สิ่งสำคัญจึงต้องมีการพูดคุยและตกลงกันเพื่อทำความเข้าใจระหว่างกันว่า เมื่อเปิดธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วต้องดำเนินการร่วมกันในเรื่องใด ต้องตัดสินใจร่วมกันอย่างไร งั้นมาดูกันว่าสาระสำคัญเมื่อคุณเลือกทำธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญมีอะไรบ้าง

  เริ่มที่ทุนในการดำเนินการ-คุณสามารถตกลงกับหุ้นส่วนได้ว่าจะลงทุนด้วยเงินหรือลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือลงทุนด้วยแรงงาน

  การจัดการห้างหุ้นส่วนสามัญ-เริ่มตั้งแต่ต้องกำหนดให้มีหุ้นส่วนผู้จัดการเพียงคนเดียวหรือคุณจะเลือกให้มีหุ้นส่วนผู้จัดการหลายคนทั้งนี้คุณยังสามารถให้หุ้นส่วนทุกคนจัดการงานของห้างหุ้นส่วนสามัญได้ด้วย ก็เห็นว่าขึ้นอยู่ตามตกลงของแต่ละคนนั่นเอง

  ความรับผิดชอบที่ต้องมีร่วมกัน-ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมกันไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม เช่นการเกิดหนี้สินจากการทำธุรกิจ การปิดตัวธุรกิจลงและมีหนี้สินคงเหลือก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอีกเช่นกัน

  นอกจากนั้นยังมีเรื่องข้อจำกัดบางประการของหุ้นส่วน ยกตัวอย่างเช่น การกระทำบางอย่างที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหุ้นส่วนคนอื่น ๆ ในข้อนี้มักจะมาจากการประชุมหุ้นส่วนทั้งหมดและลงความเห็นกัน

  จะเห็นว่ารูปแบบการทำธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ ในทุกด้านจะต้องมีการตกลงร่วมกันทั้งหมด บุคคลเพียงคนเดียวไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ต้องมาจากการลงความเห็นของหุ้นส่วนด้วยในทุกกรณี ดังนั้นก่อนตัดสินใจว่าคุณพร้อมเป็นหุ้นส่วนและเปิดธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นรูปแบบการทำงานการเปิดบริษัทที่ต้องมีความสามัคคีระหว่างหุ้นส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างหุ้นส่วน ในด้วยข้อจำกัดนี้เองที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวทำให้บางคนเลือกที่จะทำธุรกิจเพียงคนเดียวแทนทำแบบห้างหุ้นส่วนสามัญที่ต้องอาศัยคนอื่น ๆ มาร่วมด้วยในการทำธุรกิจ

  ประกอบธุรกิจแบบ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดีอย่างไร

  สำหรับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ไม่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีข้อดีคือการจัดตั้งทำได้ง่าย ๆ สามารถร่วมทุนจากผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทั้งยังสามารถขยายกิจการได้ด้วย นอกจากนั้นยังเพิ่มหุ้นส่วนได้ อย่างไรก็ตามมาพร้อมข้อดีก็มีข้อเสียสำหรับข้อเสียคือเมื่อมีการขาดทุน ผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีฐานะการเงินมักจะถูกเรียกให้ชำระหนี้ห้างหุ้นส่วนทั้งหมด อีกทั้งการเสียภาษียังเป็นการเสียแบบบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบหนี้ร่วมกันด้วย คำถามคือเมื่อมีข้อเสียทำไมหลายธุรกิจเรื่องประกอบธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ คำตอบเพราะง่ายต่อการจัดตั้งมากกว่า ไม่เพียงเท่านั้นยังมีความเสี่ยงน้อย หุ้นส่วนช่วยกันจ่ายเมื่อกิจการขาดทุน ที่สำคัญเป็นเงินทุนประกอบกิจการที่มากกว่าการเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว

  ทำไมมีบริษัทเลือกประกอบการแบบ ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

  อย่างที่ทราบกันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญคุณสามารถเลือกได้ 2 แบบคือแบบไม่จดทะเบียนกับจดทะเบียน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่เลือกประกอบธุรกิจแบบ ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลหรือแบบจดทะเบียนนั้นเพราะมีข้อดีอยู่หลายประการ เช่น เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทำให้บุคคลภายนอกรู้สึกถึงความมั่นใจเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว เมื่อจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแล้วการเสียภาษีจะเป็นแบบนิติบุคคล

  ทำธุรกิจแบบ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดีไหม

  คำถามนี้บอกเลยว่าต้องเช็คลิสต์ที่ความต้องการของคุณและหุ้นส่วนด้วย เพราะเมื่อเลือกแล้วว่าจะประกอบธุรกิจแบบไหนจะมีผลในระยะยาวและมีผลต่อหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความน่าเชื่อถือ การขยายธุรกิจในอนาคต การลงทุน ความเสี่ยงในการแบกรับภาระหนี้ หากไม่อยากมีความเสี่ยงมาก ต้องการหุ้นส่วนในการช่วยจ่ายกรณีกิจการขาดทุน อยากจัดตั้งบริษัทหรือธุรกิจได้ง่าย ๆ รวมถึงอยากมีหุ้นส่วนหลายคนและสามารถเพิ่มหุ้นส่วนในอนาคตได้ การเลือกทำธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญก็เรียกว่าตอบโจทย์ทีเดียว ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าเมื่อเทียบกับห้างหุ้นส่วนสามัญแบบนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า ด้วยข้อดีข้อเสียรวมถึงข้อได้เปรียบเหล่านี้สุดท้ายแล้วจึงขึ้นอยู่กับคนทำธุรกิจรวมถึงห้างหุ้นส่วนว่าต้องการผลประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด รวมถึงความพร้อมในการเปิดกิจการด้วย

  ทำธุรกิจแบบ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่จดทะเบียนเริ่มต้นยังไง

  อย่างที่บอกว่าเป็นรูปแบบการทำธุรกิจแบบไม่จดทะเบียน วิธีดำเนินการจึงขึ้นอยู่กับตามตกลงของหุ้นส่วน โดยผู้มีอำนาจดำเนินการและความรับผิดชอบก็คือหุ้นส่วนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบนั่นเอง แตกต่างจากการจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัดที่ต้องมีขั้นตอนในการยื่นเอกสารยังต้องมีเงินทุนในการจดทะเบียนบริษัทอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้คนเงินทุนน้อยเลือกที่จะทำธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญแผนการจดทะเบียนบริษัทจํากัด ซึ่งนี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองและมีทุนน้อย ยังไม่พร้อมสำหรับจดทะเบียนบริษัท แม้จะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์กับการเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ในการเปิดธุรกิจเป็นครั้งแรก 

  บทสรุป

  ปัจจุบันนี้ผู้คนจำนวนมากหันมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองทั้งแบบห้างหุ้นส่วนสามัญและจดทะเบียนบริษัท เพื่อสร้างความไว้วางใจ รวมถึงให้คุณได้มีตัวเลือกในการเปิดธุรกิจให้สอดคล้องกับงบประมาณ ข้อมูลเหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็นมากเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเลือกทำธุรกิจในรูปแบบไหนดี ทั้งยังเป็นการเช็คความพร้อมว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเอง เพราะสุดท้ายแล้วการเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยความเข้าใจในทุกมิติก่อนเปิดบริษัทแน่นอนว่าเป็นผลดีกับคุณและหุ้นส่วน เพราะบางคนเมื่อทำความเข้าใจแล้วทราบถึงข้อจำกัดอาจจะเปลี่ยนจากการจัดตั้งธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนมาเป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวเพราะมีความอิสระในการตัดสินใจมากกว่า ไม่ต้องรอความเห็นจากหุ้นส่วนแต่

  ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเพียงคนเดียวหากว่าธุรกิจปิดตัวลงและมีหนี้สินแน่นอนว่าต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียว ซึ่งแตกต่างจากการธุรกิจแบบ ห้างหุ้นส่วนสามัญ แม้สุดท้ายแล้วหากมีหนี้สินหรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนใดจะไม่ใช่การแบกรับภาระทางการเงินเพียงคนเดียวเพราะมีหุ้นส่วนคนอื่น ๆ มาช่วยแบ่งเบา