fbpx

นิติบุคคล หมายถึงอะไร มาทำความเข้าใจง่ายๆกับบทความนี้

นิติบุคคล

หลายครั้งที่คุณหรือไม่ว่าใครก็ตามเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยที่ไม่ได้มีความรู้เรื่อง”นิติบุคคล”มากเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะปกติชีวิตประจำวันของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันมากนัก เว้นแต่คนที่กำลังจะเริ่มก่อตั้งจดทะเบียนบริษัทหรือกิจการใด ๆ ฉะนั้นวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในขั้นตอนแรก นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเหล่านั้นให้กระจ่าง
ก่อนอื่นไปดูเรื่องความหมาย นิติบุคคล มาจากภาษากฎหมาย หมายถึงบุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นมาให้มีอำนาจในการกระทำต่าง ๆ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้มีการจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมาย อาทิเช่น สามารถทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ มีหน้าที่เสียภาษี สามารถเป็นได้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ สิ่งเหล่านี้คุณในฐานะเจ้าของธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เพียงเท่านี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมอีกให้คุณได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  นิติบุคคล มี 2 ประเภท

  นิติบุคคล นั้นมี 2 ประเภทหลัก ๆ ซึ่งมีความหมายและหน้าที่ต่างกัน หนึ่งนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สองนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แต่ละประเภทมีความหมายดังนี้

  1.นิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้นมีบัญญัติเอาไว้หลายประเภท เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด เป็นต้น ซึ่งเป็น นิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจ และแบบไม่แสวงหาผลกำไรหรือผลประโยชน์ เช่น มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น

  2.นิติบุคคล ตามกฎหมายอื่น คือ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายกำหนดให้สามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น วัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชน เป็นต้น

  วันนี้เราจะให้ความรู้สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อทำความเข้าใจประเภทห้างหุ้นส่วนของ นิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ 

  1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมายถึง ผู้รับผิดชอบที่ถือเป็นหุ้นส่วนร่วมกันต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนเสมือนเป็นหนี้ของตัวเอง ไม่จำกัดจำนวนและไม่ต้องจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ก็ได้ สามารถแยกได้ดังนี้

  -ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

  -ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

  ก่อนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญต้องทราบข้อมูล ดังนี้

  1.เป็นการตกลงทำสัญญาทำธุรกิจร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีจุประสงค์คือต้องการแบ่งปันผลกำไร

  2.หนี้สิ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจการหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันโดยไม่มีจำกัดจำนวน ในข้อนี้คุณอาจจะเกิดความลังเลเพราะถือเป็นข้อเสียที่ทำให้คุณอาจต้องรับผิดชอบหนี้สินร่วมกันโดยนำเงินส่วนตัวมาชดใช้อย่างไม่จำกัด

  3.ภายในกิจการเหล่านั้นต้องมีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจึงจะก่อตั้งได้เป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนสามัญได้

  4.เป็นข้อสุดท้ายก่อนตัดสินใจก่อตั้งธุรกิจว่าจะจดทะเบียนหรือไม่อย่างไร ซึ่งหากต้องการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้องไปจดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในส่วนเรื่องการเสียภาษีนั้นจะเป็นแบบ  นิติบุคคล นำส่งงบการเงินผลกำไรอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการก่อตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญโดยที่ไม่จดทะเบียน การเสียภาษีจึงเป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดาที่เสียตามความก้าวหน้า

  2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมายถึง การจัดตั้งทำธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับผิดชอบร่วมกันทั้งในเรื่องการดำเนินการ หนี้สินและการแบ่งกำไร ซึ่งจะแบ่งกันตามที่ตกลงกันไว้หรือตามสัดส่วนที่เหมาะสม

  ก่อนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องรู้ ดังนี้

  1.หากเลือกจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการของคุณจะมีสถานะเป็น นิติบุคคล

  2.การเริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกันโดยมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำสัญญาตกลงร่วมกัน เพื่อแบ่งผลกำไรจากความสามารถของธุรกิจนั้นหามาได้

  3.ก่อนจดทะเบียนลองฟังข้อมูลจากข้อนี้ก่อนเพราะหุ้นส่วนมี 2 ประเภท คือ อันแรกหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดสำหรับประเภทนี้จะเกิดผลเสียต่อคุณในกรณีที่บริษัทหรือกิจการเกิดมีปัญหาเกิดหนี้สินมหาศาล ทำให้คุณในฐานะหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบแบบไม่จำกัดโดยที่อาจต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อชดใช้หนี้ส่วนต่าง ๆ แต่สำหรับอันที่สองคือการจดทะเบียนแบบ หุ้นส่วนจำกัด จะดีกว่าอันแรกตรงที่เมื่อธุรกิจเกิดปัญหาหนี้สินขึ้นคุณจะได้รับผิดชอบเพียงจำนวนเงินที่ลงทุนไว้เท่านั้น

  4.ธุรกิจจะก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

  5.เมื่อคุณจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องดำเนินการนำส่งงบการเงินตามกฎหมาย

  6.ในส่วนของการเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณจะต้องเสียภาษีในรูปแบบ นิติบุคคล

  บริษัทจำกัด คืออะไร

  บริษัทจำกัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

  สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับบริษัทจำกัดมีดังต่อไปนี้

  1.บริษัทจำกัดจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล

  2.ผู้ถือหุ้นจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป มากระทำการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรที่สามารถทำมาหาได้

  3.ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะเป็นแบบจำกัดความรับผิด (เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ) อันนี้จะเป็นข้อที่ดีอย่างมากของการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัดครับ เพราะหากดำเนินธุรกิจไปแล้วมีหนี้สินต่างๆเกิดขึ้นและตัวบริษัทไม่มีเงินมาใช้นี้ ผู้ถือหุ้นก็ไม่จำเป็นต้องนำเงินส่วนตัวมาชดใช้เนื่องจากรับผิดจำกัด

  4.การดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัดจะดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการดำเนินธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วน

  5.บริษัทจำกัดจะต้องนำส่งงบการเงินตามกฎหมาย

  6.บริษัทจำกัดจะเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคล

  เปลี่ยนธุรกิจจากบุคคลธรรมดาเป็น นิติบุคคล ดีอย่างไร

  ช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจคุณอาจจะเลือกจากจดทะเบียนบุคคลธรรมดาเพราะทำคนเดียวทุกอย่างมันสะดวกกว่าทั้งในด้านการตัดสินใจและไม่ต้องแบ่งผลกำไรให้ใคร แต่เมื่อคุณได้ดำเนินการเปิดกิจการมาสักระยะหนึ่งกิจการดำเนินไปด้วยดีมีคนสนใจอยากลงทุนกับคุณเพิ่มหรือคุณมีแพลนว่าจะขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น ต้องใช้งบมากขึ้นจึงจำเป็นต้องหาคนมาร่วมลงทุนเพิ่ม เมื่อคุณรู้แล้วว่าธุรกิจมีความต้องการเหล่านั้น สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำคือดำเนินการจดทะเบียน นิติบุคคล ฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะไปจดทะเบียนอยากให้คุณดูข้อมูลที่เรานำมาบอก พูดถึงข้อดีต่าง ๆ  ดังนี้

  1.หลายคนอาจพบเจอปัญหาธุรกิจขาดทุนในปีแรกหรือปีนั้น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก แต่ในเรื่องของภาษีคุณไม่ต้องเสียภาษี เพราะสรรพากรคำนวณจากรายได้ของธุรกิจทั้งหมดตามจริง นี่จึงเป็นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับการจดเป็น นิติบุคคล

  2.หากคุณอยากให้บริษัทของคุณมีความน่าเชื่อถือต้องจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ธุรกิจยิ่งเติบโตมากยิ่งขึ้น

  3.เงินของคุณจะเป็นระบบมากขึ้น ระหว่างเงินส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจกับเงินในการใช้ดำเนินธุรกิจถูกแยกได้อย่างชัดเจน 

  4.หากวันใดวันหนึ่งธุรกิจเกิดล้มละลายไปก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดไปด้วย เพราะคุณยังมีกิจการหรือบริษัทเป็นหลักประกันอยู่ 

  บทสรุป

  นอกจากนี้ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงให้คนที่จดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาเสียภาษีมากขึ้น จากเดิมเป็นการเหมาจ่ายภาษี 60-85% แม้ว่ารายได้จะเท่าเดิมก็ตามได้มีการกำหนดใหม่ให้การเหมาจ่ายลดลงที่ 60% เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งหลายหันมาจดทะเบียนแบบ นิติบุคคล มากขึ้นและเชื่อว่าตอนนี้คุณคงสงสัยว่า ข้อดีของการจดทะเบียนแบบ นิติบุคคล มีมากขนาดนี้ทำไมยังมีคนที่ไม่เลือกจด หนึ่งแหละน่าจะเป็นเพราะความเคยชินเมื่อแรกเริ่มทำธุรกิจ หากต้องเปลี่ยนรูปแบบไปทุกอย่างต้องทำใหม่หมด เหตุผลที่สองคือบางคนมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและอย่างที่สามคือ ต้องมีมีผู้ร่วมหุ้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้การบริการต้องตัดสินใจร่วมกันหลายคน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตคุณควรที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการใหม่ให้ดีกว่าเดิมและเลือกจดทะเบียน นิติบุคคล จะเป็นการดีที่สุด