fbpx

การตรวจสอบบัญชีคืออะไร มีความสำคัญเช่นใดในธุรกิจ

การตรวจสอบบัญชี

เรื่องของเรื่องของการทำบัญชีหรือการบันทึกดูรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องที่แม้แต่การใช้จ่ายชีวิตในประจำวันยังควรทำบัญชี เพื่อให้เห็นถึงรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนช่วยให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้รวมถึงหากอยู่ในช่วงที่รายจ่ายมากกว่ารายรับก็สามารถที่จะทำให้คุณได้วางแผนเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ลดความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือเงินใช้จ่ายเดือนชนเดือน การทำบัญชีจึงเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวสำหรับคนที่ทำธุรกิจ ซึ่งแต่ละบริษัทหรือองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการทำบัญชีเนื่องจากส่งผลโดยตรงกับผลกำไรขององค์กร โดยเฉพาะจะต้องให้ความสำคัญกับ “การตรวจสอบบัญชี” เพราะเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือธุรกิจรายใหญ่

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  การการตรวจสอบบัญชีคืออะไร

  การตรวจสอบบัญชีคือการตรวจสอบสมุดบัญชีขององค์กรหรือบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่างบการเงินที่กำหนดขึ้นมานั่น มีการทำตามแผนหรืออยู่ในมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นชัดถึงฐานะทางการเงินขององค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ทำให้มองเห็นทุกด้านเกี่ยวกับการเงินของบริษัท เช่น งบกระแสเงินสดหรืองบการเงินที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดเท่าไหร่โดยแสดงผ่านรายงานเงินสด ทำให้เห็นรายรับรายจ่ายเงินสด  อัตราเงินทุนหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนหรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น รวมถึงทำให้เห็นกระแสเงินสดหรือสิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดของธุรกิจเพราะมีความสำคัญมาก ทำให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปต่อได้

  การตรวจสอบบัญชีมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

  การทำธุรกิจย่อมต้องการสร้างผลกำไรหรือสร้างยอดขายเพราะนั่นถือว่าทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่หลายธุรกิจล้มเหลวเพราะพลาดท่าเสียทีให้กับปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ธุรกิจเจ๊งไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาดทุนกำไร การสร้างหนี้เกินจำเป็น การหมุนเงินไม่ทัน ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากการที่ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีด้วย เพื่อให้คนทำธุรกิจหรือคนที่สนใจอยากจะทำธุรกิจได้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบบัญชีวันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาบอกต่อเกี่ยวกับความสำคัญในการตรวจสอบบัญชี

  • เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะจะมีการตรวจสอบทั้งวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรการลงทุน วงจรการจัดหาเงินและอื่น ๆ ที่เป็นการตรวจสอบที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจโดยเฉพาะ
  • เพื่อให้มองเห็นสถานภาพทางการเงินของบริษัท เพราะการตรวจสอบจะเป็นการรวบรวมการเงินการบัญชีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วนำมาวิเคราะห์ ทำให้เห็นว่าปัจจุบันและในอนาคตบริษัทจะมีสถานภาพทางการเงินอย่างไร
  • ช่วยอุดรอยรั่วลดความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจ เพราะการตรวจสอบบัญชีคือการประเมินความเสี่ยงว่าบริษัทกำลังอยู่ในภาวะการเงินแบบใด เช่น ทำให้เห็นว่าบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการจะได้วางแผนการใช้จ่ายและไม่กู้เงินเพิ่มเพราะอาจจะทำให้รับภาระหนี้ไม่ไหว
  • จัดระเบียบให้การทำบัญชี เพราะบางบริษัทไม่มีการแยกแยะทำบัญชี บางคนเริ่มต้นทำธุรกิจโดยไม่สนใจเรื่องการทำบัญชี รายรับในแต่ละเดือนเป็นช่องโหว่งทำให้ส่งผลต่อการเงินของบริษัท การตรวจสอบบัญชีช่วยจัดระเบียบในเรื่องนี้ได้
  • ผลตรวจสอบบัญชีสามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทได้ เพราะการตรวจสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบทุกด้านเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท ทำให้เห็นถึงปัญหาด้านการเงินส่งผลต่อยอดให้ผู้ประกอบการนำไปวางแผนเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจต่อไป
  • เพื่อพัฒนาฝ่ายบริหาร อันเนื่องมาจากการตรวจสอบบัญชีหากพบว่ามีปัญหาใดแน่นอนว่าจะต้องเชื่อมโยงไปที่ฝ่ายบริหารในการปรับแผนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดงบการเงิน งบการตลาด เป็นต้น 
  • ในกรณีที่องค์กรมีหลายธุรกิจ การตรวจสอบบัญชีจะช่วยสร้างและวิเคราะห์งบประมาณที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ 
  • นอกจากเรื่องงบการเงินแล้ว ผู้สอบบัญชีจะดูแลจัดการเรื่องภาษีให้ด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องการจัดการภาษี
  • การตรวจสอบบัญชีจะทำให้ผู้บริการได้แนวทางในการนำไปวิเคราะห์และเลือกว่าจะจัดการงบประมาณอย่างไรให้ประหยัดและมีประสิทธิผลที่สุด 
  • ในการตรวจสอบบัญชีจะมีการออกรายงานดังนั้นผู้บริหารจะมีข้อมูลเก็บไว้เพื่อใช้ในการจัดการงบประมาณรวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจต่อไป
  • เพราะมีการตรวจสอบด้านการเงินอย่างละเอียด ทำให้การตรวจสอบบัญชีมีความสำคัญมากลดการเกิดการฉ้อโกง ในการตรวจสอบนี้จึงถือว่ามีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ที่จะไม่ทำให้เกิดการโกงเกิดขึ้นในบริษัทหรือองค์กร
  • จากขั้นตอนการทำงานของผู้ตรวจสอบบัญชีที่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเงินของบริษัทได้ ทำให้ได้ความคิดเห็นที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชี ส่งผลดีต่อการนำไปพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารโดยตรง

  ทั้งหมดนี้คือความสำคัญของการตรวจสอบบัญชีที่ผู้ประกอบการและผู้บริหารทุกคนไม่ควรมองข้ามและต้องให้ความสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งให้กับบริษัทหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือธุรกิจที่มีคู่แข่งมากหรือน้อยก็ตาม 

  รู้หรือไม่ ใครคือผู้มาตรวจสอบบัญชี

  เพราะการตรวจสอบบัญชีเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวโยงในการพัฒนาแผนธุรกิจ การเลือกผู้สอบบัญชีจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและต้องเป็นผู้ให้บริการทางด้านการสอบบัญชี มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาการบัญชี รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร นอกจากนั้นยังต้องให้บริการด้านการบริหารเงินด้วย ซึ่งจะเป็นออกเป็น 2 ประเภทคือ

  1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร คุณสมบัติเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรด้วย ทั้งนี้เขาเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีสำหรับกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กหรือกิจการที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
  2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีอนุญาตมีความแตกต่างจากผู้สอบบัญชีอากรคือจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินสำหรับกิจการที่เป็นนิติบุคคลทั้งรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

  ด้วยความแตกต่างนี้หากว่าผู้ประกอบการใดที่ต้องการให้มีตรวจสอบบัญชี คุณจะต้องเลือกว่าใครคือผู้มาตรวจสอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตามเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีต้องทำหลายขั้นตอน เช่น ทดสอบรายการบัญชีการประเมินความเหมาะสมของนโยบายบริษัท การตรวจสอบงบการเงินต่าง ๆ ในการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีจึงต้องเฟ้นหาผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ เนื่องจากจะต้องเปิดเผยข้อมูลบริษัทให้แก่ผู้ตรวจสอบบัญชี 

  เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการให้ตรวจสอบบัญชี สิ่งที่บริษัทจะต้องเตรียมคือเอกสารบัญชีทั้งหมดเพราะผู้ตรวจสอบจะเริ่มต้นทำการประเมินว่าธุรกิจที่ทำคืออะไร มีค่าบริการอย่างไร มีความเสี่ยงใดบ้างที่จะทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน หลังจากนั้นผู้ตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบเกี่ยวกับยอดเงินต่าง ๆ อย่างละเอียด รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งในส่วนนี้หากว่าธุรกิจใดมีโรงงานในการผลิตสินค้าผู้ตรวจสอบจะลงพื้นที่ด้วยเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจ เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วจะมีการวิเคราะห์ความขัดแย้งของการนำเสนอข้อมูลในการรายงานทางการเงินและสุดท้ายจะมีการสรุปผลและแสดงความเห็นจากการตรวจสอบ ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการการตรวจสอบบัญชีจะได้รับรายงานทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป 

  บทสรุป

  การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน การเงินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนับเป็นเหมือนเส้นเลือดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้จนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้บริการจึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำธุรกิจนั้นมีการพัฒนาเติบโตยิ่งขึ้น การตรวจสอบบัญชีนับเป็นเรื่องสำคัญตามที่ได้อธิบายถึงเหตุผลความสำคัญไปแล้วข้างต้น ดังนั้นหากวันนี้คุณทำธุรกิจใดก็ตามอย่าลืมให้มีการตรวจสอบบัญชีเพราะเรื่องนี้มีประโยชน์ในแง่ของการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยตรง เรียกได้ว่าเป็นการช่วยให้เลือกใช้งบที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพได้ด้วย ทั้งหมดนี้จึงสรุปได้ว่าการตรวจสอบบัญชีคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกบริษัทได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดและด้วยความสำคัญทั้งหมดนี้เป็นที่แน่ชัดว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจรายเล็กหรือรายใหญ่ สิ่งสำคัญจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการรับรองด้วยกันทั้งสิ้น📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™