fbpx

งบกระแสเงินสดคืออะไร เป็นประโยชน์กับเราเช่นใดถ้าวิเคราะห์เป็น

งบกระแสเงินสด

สำหรับผู้ที่รับทำบัญชีจะคุ้นเคยกับคำว่า “งบกระแสเงินสด  (Statement of Cash Flow)” กันบ่อยมาก เพราะว่าจำเป็นจะต้องวิเคราะห์กระแสเงินที่เข้าออกเสมอ จะทำให้เห็นว่าเงินที่มีนั้นเข้ามาจากไหนและใช้จ่ายออกไปไหนบ้าง หากเราไม่สนใจเรื่องนี้เลยการทำบัญชีจะมีปัญหาได้ และจะต้องวิเคราะห์ให้เป็นด้วยเราจะมองออกว่าอะไรบ้างที่เรียกว่ากระแสเงิน มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลย

สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  งบกระแสเงินสดคืออะไร ?

  เป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายและการได้รับมาของ “เงินสด” รวมถึงรายการเทียบเท่าเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ในงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) นั้นก็จะเห็นถึงการไหลของเงินว่ามี กระแสเงินไหลเข้า(Cash Inflows) และกระแสเงินไหลออก (Cash Outflows) อยู่ที่เท่าไหร่บ้าง ทั้งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดด้วย

  ซึ่งในรายการแสดงงบกระแสเงินสดนั้นจะเห็นว่าเงินสดที่จ่ายและเข้ามานั้นเป็นอะไรในส่วนของกิจกรรมดำเนินงานจึงเป็นกิจกรรมหลักที่จะทำให้เกิดรายได้ รวมถึงกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การลงทุน ไม่ใช่การหาเงินด้วย ซึ่งก็จะมีดังนี้

  1. เงินสดรับจากกิจกรรมการลงทุน

  จะเป็นการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด ที่หมายถึงเงินเข้า กระแสเงินสดจ่ายมาจะแสดงในส่วนของกิจกรรมลงทุน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เกิดมาจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์แบบระยะยาว ส่วนเงินลงทุนนั้นจะไม่ได้รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด

  2. งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

  และยังมีเงินสดรับเข้า จ่ายมาที่แสดงในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน ที่เกิดจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของกิจกรรม ยกตัวอย่างกระแสเงินสดเข้าก็จะเป็น เงินที่มาจากการขายสินค้าหรือบริการ เงินจากลูกหนี้ และการจ่ายออกก็จะเป็นการจ่ายหนี้การค้า เงินสดจ่ายค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ

  3. งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา

  เป็นกิจกรรมที่ได้มาและจ่ายไปของเงินสด ที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืม ตัวอย่างกระแสเงินสดเข้าก็เช่น เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหรือจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนกระแสเงินสดออกก็เช่น เงินสดจ่ายปันผล เงินสดจ่ายหนี้กู้ยืน เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นต้น

  กิจการไหนไม่มีการทำงบกระแสเงินสดนั้นจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินได้ เพราะว่าจะบริการได้ลำบากเลย เนื่องจากไม่รู้ว่าเงินเข้ามายังไงตรงไหนแล้วออกไปกับอะไรบ้าง การทำงบการเงินนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลย หากเราทำงบการเงินก็จะต้องมีงบกระแสเงินสดอยู่ในนั้นด้วย 

  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์กระแสเงินสด

  ในการทำงบการเงินนั้นเราจะต้องเข้าใจในกระแสเงินสดด้วย เพราะว่าจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงถึงการใช้จ่ายเงินของธุรกิจ รวมถึงการรับเงินเข้ามาด้วย เป็นตัวที่จะเอาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลงบดุลและกำไร ขาดทุน ที่จะแสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงบกระแสเงินสดของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์กระแสเงินสดได้นั้นยังดีต่อการวางแผนเชิงกุลยุทธ์ให้กับเจ้าของธุรกิจด้วย หากจะแยกประโยชน์ของกระแสเงินสดออกมาเป็นข้อหลัก ๆ ว่าดีอย่างไรนั้น ก็มีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อดังนี้

  1. ทำให้รู้ถึงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจได้
  2. รู้ถึงเงินกู้ยืน การจ่ายหนี้ การจ่ายปันผลของกิจการ
  3. วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจได้ ว่าปัจจุบันสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างไรดีหรือไม่ จะได้หาทางวางแผนกันต่อไปได้
  4. เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์สำหรับวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้แก่เจ้าของกิจการ
  5. ช่วยทำให้ประเมินความสามารถของกิจการที่น่าสนใจลงทุนได้

  หากคุณจะบอกว่าที่ทำธุรกิจอยู่นี้ไม่มีการทำงบกระแสเงินสด มันคงจะไม่ใช่เพราะถ้าจริงก็คิดภาพไม่ออกเลยว่าบัญชีจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหน เราจะไม่รู้งบการเงินในธุรกิจไม่ได้ มันมีผลอย่างมากในระยะยาวและความอยู่รอดของตัวธุรกิจด้วย เมื่อเป็นงบที่อยู่ในการทำงบการเงินเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินกันหน่อย จะได้มองภาพออกได้กว้างขึ้น

  รู้จักงบการเงินคืออะไร

  เป็นการทำรายงานทางการเงินและบัญชีแบบที่แบบแผน ที่จะสามารถแสดงภาวะต่าง ๆ ของบริษัทหรือกิจการนั้นได้ ซึ่งในงบการเงินนั้นก็จะมีงบต่าง ๆ แยกย่อยออกไปหลายอย่างเลย ก็จะมีดังนี้

  1. งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) ซึ่งเป็น “งบดุล” ซึ่งเป็นงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ โดยจะบอกทั้งหมดเกี่ยวกับ หนี้สิน ทรัพย์สิน และส่วนของเจ้าของ เป็นต้น
  2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement) จะเรียกอีกชื่อก็จะเป็น “งบกำไรขาดทุน” ซึ่งจะเป็นงบการเงินที่แสดงถึง ผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และยังทำกำไรได้หรือไม่
  3. งบกำไรสะสม  (Retained Earnings Statement) เป็นรายงานการเงินที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกำไร(ขาดทุน) ของธุรกิจ เพื่อจะได้รู้ถึงกำไรสะสมต้นงดกำไร(ขาดทุน)สุทธิในงวดบัญชีปัจจุบันและการจ่ายเงินปันผล รวมถึงสรุปเพื่อแสดงให้ทราบจำนวนกำไรสะสมปลายงวด
  4. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) เป็นงบที่แสดงถึงการรับมาและจ่ายไปของเงินสดที่แสดงผลการทำเนินงาน กระแสเงินสด และจะเกิดจาก 3 กิจกรรม ก็คือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นต้น
  5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ จะเป็นงบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของในรอบบัญชี
  6. หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินและเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

  ในการทำงบการเงินนั้นอาจจะต้องมีข้อระวังกันด้วย เนื่องจากเป็นงบที่สร้างจากการอดีต เลยไม่อาจจะทำนายอนาคตได้แม่นแบบ 100 % ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้บริษัทเคยขายสินค้าบางตัวที่ได้กำไรเยอะมาก แต่มาในยุคปัจจุบันสินค้าตัวนั้นอาจไม่ได้รับความนิยมแล้ว 

  การจะให้อยู่รอดไปถึงอนาคตยังไงต่อบางทีก็ต้องวางแผนกันใหม่แล้ว แถมข้อมูลบางอย่างในงบการเงินก็ไม่ได้เป็นปัจจุบันนัก แถมยังมีข้อมูลที่เกิดจากการประมาณการด้วยที่ไม่ใช่ตัวเลขจริง ซึ่งทำให้ไม่สามารถสะท้อนความจริงของกิจการในปัจจุบันได้มากนัก

  แต่ไม่ว่าจะงบกระแสเงินสดหรืองบการเงินอื่น ๆ ก็ต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบเสมอ

  เงินสดคืออะไร

  เมื่อพูดถึงงบการเงินและงบกระแสเงินสดก็มาทำความรู้จักกับความหมายของเงินสดกันด้วยว่าคืออะไร ซึ่ง “เงินสด” นั้น จะหมายถึงเงินสดในมือเราเลย ทั้งที่เป็นธนบัตร เหรียญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ ก็ยังรวมไปถึงเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังไม่ได้มีการฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร เป็นต้น ยังไม่หมดเท่านี้ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน ออมทรัพย์ก็เรียกว่าเป็นเงินสดเช่นกัน แต่ว่าเงินสดไม่นับรวมเงินฝากประจำ

  บทสรุป

  หากคุณเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตามและต้องการสำนักงานบัญชีคุณภาพเข้ามาช่วยเลยหรือบางกิจการอยากจะทำบัญชีเองแต่ไม่เก่ง ก็หาผู้ช่วยแบบที่จ้างเป็น Outsource มาช่วยได้ในแต่ละรอบบัญชี แล้วคุณจะมีรายละเอียดงบกระแสเงินสด มีรายการงบการเงินที่ชัดเจนถูกต้องตามที่ควรจะเป็น ในงบกระแสเงินสดนั้นคุณจะเห็นรายได้ รายจ่ายทั้งหมดซึ่งมีประโยชน์มากหากคุณจะนำไปวางแผนในการพัฒนาธุรกิจและแนวทางการทำตลาดต่อไปในอนาคตแต่กิจการของตัวเอง📌Station Accout – เรารับทำบัญชีมาตรฐานสูงสุด™